Expedition Areas

Below is a partial list of areas in China which may be of interest to cavers or other travellers. For a more complete listing of expedition information, please see Expeditions -> By Name.

Beijing

  • Fangshan

Chongqing

Gansu

  • Wudu

Guangdong

Guangxi

Guizhou

  • Panxian
  • Pu'an
  • Suicheng

Henan

Hong Kong

  • Kowloon
  • Lamma Island

Hubei

  • Enshi
    • Jianshi

Hunan

Nanchuan