CRF-HMG Hunan 2005 Diary

Diary:

Date Summary
2005.03.01 Jeep to Zhangjiajie; dinner with Quan + co.
2005.03.02 Jeep to Xilian.
2005.03.03 Wan Ren Dong with Snail Club, back to ZZJ at night
2005.03.04 Recce to Kong Dong Shan; dinner with Quan
2005.03.05 Mike, Andrea, Ben arrive in Zhangjiajie, shopping + drinks w/ Snail Club
2005.03.06 Jonathan arrives in Zhangjiajie; all to Xilian
2005.03.07 Ben, Andrea, Erin survey Snakeskin; Jonathan, Duncan, MIke, Yehua, Wu Ren Gui survey Fossilized Horn in Wan Ren Dong
2005.03.08 Erin, Jonathan, Andrea survey Mi Shui; Wu Ren Gui, Mike, Duncan, Ben survey Cancer Zone + Big Black Pork Pie in Wan Ren Dong
2005.03.09 Andrea, Mike, Duncan survey Shin Buster in Wan Ren Dong; Erin teaches SRT; Ben + Jonathan survey Baijiu Dong
2005.03.10 Andrea, Ben, Erin survey Crackers + Cheese; Mike, Duncan, Jonathan, Wu Ren Gui rig + survey Red Rocks in Long San Keng
2005.03.11 Andrea ill; Ben, Jonathan, Erin survey Taco Salad; Duncan and Mike survey Scoopatorium in Long San Keng
2005.03.12 Snow! Push/drag van through snow. In Zhangjiajie at 1am. Ben, Mike Andrea miss train; Jonathan misses flight.
2005.03.13 Sort flights; draw surveys; Ben, Mike, Andrea fly to Shenzhen; Jonathan flies to Beijing
2005.03.14 Jonathan, Ben, Mike, Andrea all fly to US; Erin + Duncan buy train tickets
2005.03.15 Jonathan, Ben, Mike, Andrea arrive in US; Erin + Duncan train to Liuzhou
2005.03.16 Erin + Duncan bus Liuzhou to Yangshuo.