Nandan 2001 Expedition Team photo

Team photo:

Nandan 2001 Expedition
Left to Right: Chen Gege, Nandan tourism official, Han Daoshan, Erin Lynch, Rob Garrett, Luo Jiejie, Olly Betts, Zhang Yuan Hai, Wen Yuan Tao