Zhangjiajie 2003 Project Roster

Roster:

"Zhangjiajie 2003" Expedition
Erin "" Lynch
Duncan "" Collis
Hai "" Zhang
Ying "" He
Rich "Flared arse." Gerrish