Surveying Statistics

Surveying Statistics: By Area

AreaTotal surveyed (m)
Caobo  1,116
Chijing  769
Dalin  159
Guilin  98
Hai Yuan Si  809
Hongchiba  10,981
Houping  117,754
Jayi  881
Jianshi  1,182
Jingxi  576
Jiu Xiang  2,652
Leibo  482
Leye  28,831
Liuku  799
Longtang  3,640
Luota  785
Lushan  13,190
Mengzi  1,723
Miyi  678
Nandan  39,943
Pengshui  1,155
Qujing  128
San Qiao  8,029
Shilin  3,731
Tianxing  49,445
Xilian  7,387
Xinhua  828
Yanyuan  919
Youyang  2,501
Zhangjiajie  5,297
Zhongdian  2,893