Surveying Statistics

Surveying Statistics: By Expedition

ExpeditionTotal surveyed (m)
Leye 2001  28,831
Jingxi 2001  576
Nandan 2001  9,120
Magical Mystery Tour 2001  9,775
Yunnan 2001  4,740
Nujiang Recce 2001  0
New Year in Nujiang 2001  0
Wulong 2002  11,875
Ben and Claire's 2002  0
Hongchiba 2002  3,910
Blue Underpants 2002  1,264
Media Frenzy 2002  3,810
Houping 2002  7,297
Yunnan 2002  898
CCP-HMG Joint Tianxing 2002  421
Qikeng Dong 2002  11,415
Yunnan River Caves 2002  3,462
Nandan 2003  10,331
Xinhua 2003  828
Lushan 2003  13,190
Yunnan 2003  614
Dongba 2003  7,705
Caobo2003  1,116
Zhangjiajie 2003  3,585
Qi Zong 2004  1,190
Zhangjiajie2004  1,712
Houping 2004  5,185
Yunnan 2004  758
Tianxing 2004  9,885
Nandan 2005  10,656
Miyi 2005  678
Luota 2005  785
Hunan 2005  7,387
Houping 2005  15,025
Yunnan 2005  330
Tianxing 2005  8,627
Nandan 2006  9,836
Zhongdian 2006  0
Houping 2006-1  10,179
San Qiao 2006  3,491
Hongchiba 2006  7,071
Jianshi 2006  1,182
Liangshan 2006  1,401
Houping 2006-2  8,732
Houping 2006-3  4,369
Tianxing 2006  3,287
Dalin 2006  159
Houping 2007-1  2,292
Mengzi 2007  556
Houping 2007-2  15,058
Houping 2007-3  8,624
Sanba 2007  0
Tianxing 2007  7,302
Houping 2008-1  9,149
Mengzi 2008  1,167
Huolu 2008  459
Houping 2008 Short Trips  92
Longtang 2008  2,376
Jielong 2008  9,744
Houping 2008-3  116
Houping 2008-4  5,741